Tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR 2016/679)

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Kasvun kausia/ Reetta Salminen

Kuninkaankatu 19 b 35, 33210 Tampere

info@kasvunkausia.com

REKISTERIN NIMI

Kasvun kausia asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Kasvun kausia tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR 2016/679) sekä nykyisen Henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Asiakkaan kanssa käytyjä keskusteluja ei ole tarpeellista tallentaa tai referoida yksityiskohtaisesti. Terapiatapaamisissa mahdollisesti prosessin edistämiseksi työstetyt kirjalliset tuotteet (esim. fläpit, terapiamuistiinpanot) ovat asiakkaan omaisuutta ja ne luovutetaan viimeistään asiakassuhteen loppuessa asiakkaalle itselleen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennetaan asiakkaan yhteystiedot, jotka asiakas antaa suostuessaan lyhytterapiasopimuksen allekirjoittamiseen.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAINEN LUOVUTUS

Asiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat salassa pidettäviä. Salassapitovelvollisuus säilyy palvelussuhteen tai tehtävän päättymisen jälkeen. Lyhytterapeuttiset ammattihenkilöt ovat velvollisia salassapitosäännösten estämättä ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä (Lastensuojelulaki 417/2007 25 §). Ilmoitus on tehtävä viipymättä.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

MANUAALINEN AINEISTO

Manuaaliset tiedot säilytetään lukon takana olevissa tiloissa. Terapiassa kerätyt tiedot voidaan asiakkaan toiveen mukaan tuhota heti terapian päätyttyä tai ne voidaan säilyttää enintään vuoden ajan terapeutin hallussa, mikäli asiakas haluaa palata terapiaan uudelleen.

SÄHKÖINEN AINEISTO

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Asiakkaiden yhteystietoja tallentuu kotisivuille, mikäli asiakas lähettää yhteydenottopyynnön. Lisäksi asiakkaan nimi ja sähköposti ovat Ukko pro palvelun asiakasrekisterissä, jota kautta hoidetaan laskutus. Ukko prolla on oma henkilötietoselosteensa.

TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Mikäli asiakas haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli rekisteröity haluaa vaatia tietoihinsa oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.